Julkaistu 07.02.2024

Jaa

Lausunto suurelle valiokunnalle yritysvastuudirektiivistä

UN Global Compact Suomi on jättänyt 6.2.2024 lausunnon suurelle valiokunnalle yritysvastuudirektiivistä.

Suuri valiokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Asia: Yritysten kestävää toimintaa koskeva huolellisuusvelvoite

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

Valtioneuvoston U-jatkokirjeessä U 35/2022 koskien yritysvastuudirektiiviä esitetään Suomen kannaksi että, ”Kokonaisuutena arvioiden Suomi katsoo, että se voi pidättäytyä äänestämästä neuvottelutuloksesta osana isompaa joukkoa.” 

Suomi on ollut alun perin vaatimassa yhtenäistä yritysvastuusääntelyä Euroopan Unioniin ja saanut neuvotteluiden aikana selkeytettyä direktiiviesitystä. Suomen tavoitteena on ollut muun muassa se, että sääntely varmistaa sisämarkkinoilla toimiville yrityksille tasapuolisen kilpailuympäristön. Suomalaisten suuryritysten elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta on huomattavasti parempi, että EU:sa on yksi yritysvastuuta sääntelevä kokonaisuus kuin se, että yritykset joutuvat vastaamaan ja sopeuttamaan toimintaansa kymmeniin eri maiden yritysvastuulakeihin ja säädöksiin.

Toivomme, että Suomi käyttää kokonaisharkintaa, löytää ratkaisun ryhmäkanneoikeuden sekä todisteiden esittämisvelvollisuus kohtiin, ja päätyy puoltamaan direktiiviä.

Marja Innanen, pääsihteeri
UN Global Compact Network Finland

YK:n Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 21 000 yritystä yli 160 maasta. Global Compactiin sitoutuneet organisaatiot edistävät yritysvastuun kymmentä periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämäoikeuksiin, ympäristövastuuseen sekä korruption vastaiseen toimintaan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen. Suomen verkosto  koostuu 229 yrityksestä sekä 11 yhteisöjäsenestä.