Julkaistu 08.03.2023

Jaa

Maailman haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan naisten ja tyttöjen tekemiä innovaatioita

Teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä asemassa kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii kaikkien sukupuolten osaamista, eikä maailmalla ole varaa jättää naisten osaamista ja asiantuntijuutta huomioimatta.

Tänään maaliskuun 8. päivänä pörssit avautuivat kellon soitolla kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi. Tämän vuoden naistenpäivän teemana on ”DigitALL: Innovation and Technology for Women’s Empowerment”. Suomessa ”Ring the Bell for Gender Equality” tilaisuuden järjestävät UN Global Compact Suomi, UN Women Suomi ja Nasdaq Helsinki.  

Ratkaisujen löytäminen globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, lajikatoon, energia- ja ruokakriisiin, edellyttää asiantuntijoiden määrän ja monimuotoisuuden laajentamista. Ylipäänsä kestävän kehityksen haasteiden ratkaisu edellyttää tasa-arvoisempaa otetta, naisten osallisuutta ja naisten mukana oloa innovaatioiden tuottamisessa. Naisten osallisuuden edistäminen esimerkiksi teknologia-alalla johtaa parempiin, luovempiin ja uusia näkökulmia sisältäviin ratkaisuihin”, sanoo Marja Innanen, UN Global Compact Suomen pääsihteeri.

On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä, 75 % työpaikoista tulee liittymään tekniikan alaan. Kuitenkin nykypäivänä maailmanlaajuisesti tekniikan alalta valmistuvia naisia on vain 19 %, ja alalla työskentelevät naiset myös lähtevät alalta paljon miehiä useammin. Suomessa alle 30 prosenttia tekniikan opiskelijoista on naisia. Esteitä on purettava tasa-arvoisen osallistumisen tieltä lähtien jo kotien, päiväkotien, koulujen asennekasvatuksesta.

Naisten ja tyttöjen laaja osallisuus ja voimaannuttaminen edistää laaja-alaisesti myös kaikkien kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumista. Tänä vuonna olemme puolessa välissä Agenda 2030 toimintaohjelman määräaikaa. Olemme jäljessä useiden tavoitteiden saavuttamisessa globaalisti ja monien tavoitteiden osalta on viimeisten vuosien aikana menty takapakkia. Esimerkiksi nykymenolla sukupuolten palkkaeron kurominen umpeen kestäisi 151 vuotta.  

Sukupuolten välisellä tasa-arvolla on tärkeä rooli globaalin talouskehityksen veturina. Vihreä siirtymä voi luoda miljoonia työpaikkoja naisille, mikä edistäisi niin kestävää talouskasvua kuin tasa-arvoisempaa työelämää. ”Nasdaqin toiminta tähtää osallistavan kasvun ja vaurauden tukemiseen. Tavoitteenamme on vahvistaa kansantalouksia ja luoda tasa-arvoisempia mahdollisuuksia kaikille. On tärkeää, että kaikki yhteiskunnan jäsenet saavat koulutusta ja mahdollisimman monet voivat hyötyä rahoitusmarkkinoiden luomista mahdollisuuksista. Nasdaq haluaa tukea naisia ja aliedustettuja vähemmistöjä tuomaan yrityksiään markkinoille”, sanoo toimitusjohtaja Henrik Husman, Nasdaq Helsinki.  

Myös yritykset hyötyvät tasa-arvotyöstä – työpaikkojen parempi sukupuolijakauma on tutkimusten mukaan yhteydessä parempaan ESG-suoritukseen ja keskimääräisesti korkeampiin liikevoittoihin.

Vaikka Suomea on pitkään pidetty yhtenä maailman johtavista maista tasa-arvon vaalimisessa, paljon on vielä tehtävää, jotta tasa-arvo toteutuu kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Esimerkiksi naisjohtajien osuus on vielä yritysmaailmassa vähäistä: Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden toimitusjohtajista vain 7 prosenttia ja yritysten hallituksen puheenjohtajista 10 prosenttia on naisia. Suomen työmarkkinat ovat jakautuneet vielä pitkälti sukupuolen mukaan, ja palkkaero on suurempi kuin keskimäärin muissa EU-maissa. Sukupuolten välinen palkkaero on vuosien kuluessa pysynyt melko samana, vaikka naisten koulutustaso onkin kohonnut merkittävästi.

UN Global Compact Suomen paikallisverkostossa alkaa syksyllä 2023 uusi Target Gender Equality -koulutusohjelma, joka tukee yrityksiä asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ja toteuttamaan toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvoon, osallisuuteen ja tasa-arvoiseen palkkaukseen liittyen. Lisäksi yritykset voivat osallistua SDG Ambition -koulutusohjelmaan, jossa yrityksillä on mahdollisuus saada tukea tavoitteiden asetannassa palkkatasa-arvoon ja tasaiseen sukupuolijakaumaan liittyen.