Agenda 2030

Agenda 2030 ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat pohja kaikelle yritysvastuutyölle. Tavoitteiden saavuttaminen kuitenkin sakkaa.

Agenda 2030 on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, jonka tavoitteena on poistaa maailmasta äärimmäinen köyhyys ja mahdollistaa taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävä kehitys vuoteen 2030 mennessä. Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa niin nykyisille kuin tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet maapallon kantokyvyn rajoissa. 

Sopimukseen sisältyy 17 tavoitetta, jotka käsittelevät kestävän kehityksen eri osa-alueita. Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Agenda 2030 syntyi vuonna 2015, kun kaikki YK:n 193 jäsenvaltiota hyväksyivät suunnitelman paremmasta tulevaisuudesta. Tavoitteet koskevat kaikkia valtioita, ja ensisijainen vastuu niiden saavuttamisesta on valtioilla. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kuitenkin myös yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten laajaa osallistumista. 

Mihin Agenda 2030 pyrkii?

Agenda 2030 pyrkii kestävään kehitykseen, joka ottaa huomioon talouden, ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön. Tavoitteiden lisäksi se sisältää myös suunnitelman toimeenpanokeinoista sekä mittareita toimeenpanon seuraamiseen.

Kestävän kehityksen tavoitteita on kaikkiaan 17. Alatavoitteita on yhteensä 169. Englanniksi tavoitteita kutsutaan nimellä Sustainable Development Goals (SDG).

Kaikki maailman maat, myös Suomi, ovat sitoutuneet edistämään Agenda 2030 -toimintaohjelmaa kokonaisuudessaan. Periaatteena on, ettei ketään jätetä kehityksestä jälkeen – leave no one behind. 

Kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta

Agenda 2030 ja yritykset

UN Global Compact työskentelee sen eteen, että liiketoiminta ympäri maailman olisi kestävämpää ja vastuullisempaa. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja niistä johdetut yritysvastuun kymmenen periaatetta tarjoavat kaikenlaisille yrityksille yhteisen kielen ja kansainvälisesti tunnustetun viitekehyksen vastuullisuustyön tueksi. 

Siinä missä kestävän kehityksen tavoitteet kertovat mitä tulee tehdä, UN Global Compactin kymmenen periaatetta ohjaavat yrityksiä siinä miten kestävän kehityksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 

UN Global Compact Suomi tarjoaa suomalaisyrityksille koulutusta, vertaisoppimisryhmiä, tilaisuuksia ja erilaisia materiaaleja periaatteisiin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen. 

Lue lisää kymmenestä periaatteesta

Kestävä kehitys edistyy hitaasti

Viime vuosien kehitys on ollut hälyttävää. YK:n arviointiraportin mukaan vain 15 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteista on oikealla uralla, ja useiden tavoitteiden kohdalla on otettu jopa takapakkia. Lähivuosien moninaiset kriisit ovat horjuttaneet edistystä. 

Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat kuitenkin yhä saavutettavissa. YK on arvioinut, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii biljoonia dollaria vuosittain. 

Valtioiden lisäksi yritykset ovat monessa suhteessa muutoksen moottoreita. Muun muassa varmistamalla työntekijöilleen elämiseen riittävän ja tasa-arvoisen palkan ja oikeudenmukaisen kohtelun, toimimalla luontopositiivisesti sekä ohjaamalla investointeja kestävämmin, yritykset voivat vaikuttaa monen tavoitteen toteumaan samanaikaisesti.

Uusi aloite vauhdittaa yritysten edistystä vuoteen 2030

Tuore, kansainvälinen Forward Faster -aloite pyrkii nopeuttamaan yritysten toimia ja nostamaan kunnianhimon tasoa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Aloite keskittyy viiteen alueeseen: sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ilmastoon, elämiseen riittävään palkkaan, vesivastuullisuuteen sekä kestävään rahoitukseen. Näillä osa-alueilla yrityksillä on arvioitu olevan suurimmat mahdollisuudet vauhdittaa kestävän kehityksen tavoitteita seuraavan kuuden vuoden aikana. Lisäksi jokainen viidestä osa-alueesta vaikuttaa samanaikaisesti useampaan kestävän kehityksen tavoitteeseen.

Tutustu Forward Faster -aloitteeseen

Sinua voisi kiinnostaa myös