Julkaistu 16.11.2021

Jaa

Vieraskynä

Sanna Perkiö, Ecobio: EU-taksonomian luokitus- ja raportointivaatimukset koskevat pian monia yrityksiä

Vastuullisuus vetää pääomia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana pääomat ovat kaksinkertaistuneet vastuullisuusrahastoissa. Viimeisen vuoden aikana sekä Euroopan että USA:n osakemarkkinoilla ympäristön (e), sosiaalisuuden (s) ja hyvän hallinnon (g) asioihin profiloituneet indeksit tuottivat jonkin verran emoindeksejään paremmin. Indeksejä on monenlaisia, ja sijoittajan ja muun rahoittajan on vaikea tällä hetkellä tietää, mitä indeksit pitävät sisällään ja miten niitä voi vertailla keskenään. Euroopan unioni pyrkii ratkaisemaan vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden ongelmaa uusilla säädöksillä ja siten vahvistamaan puhtaampaa taloutta.

EU ohjaa pääomia kohti kestävää kehitystä

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) avulla EU pyrkii parantamaan kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä, tekemään Euroopasta ilmastoneutraaliin vuoteen 2050 mennessä sekä suojelemaan, säästämään ja parantamaan EU:n luontopääomaa ja biologista monimuotoisuutta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EU pyrkii ohjaamaan yksityisiä investointeja ilmastoneutraalimpiin, ilmastokestävimpiin, resurssitehokkaampiin ja oikeudenmukaisempiin kohteisiin. 

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, EU:n taksonomia, on yksi EU:n komission välineistä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa määriteltyjen poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n ilmastoa ja kestävyyttä koskevien kansainvälisten sitoumusten toteuttamiseksi. EU:n taksonomia on mittava säädösperusteinen kriteeristö, joka määrittelee ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia yrityksissä.

EU:n taksonomia-asetus velvoittaa rahoitusmarkkinoilla toimivia yrityksiä ja pörssilistattuja suuryrityksiä luokittelemaan, arvioimaan ja julkaisemaan taloudelliset toimensa kestävän kehityksen kriteereiden mukaisesti. Tämän lisäksi EU:n taksonomia-asetus vaatii yrityksiä seuraamaan lainsäädännön muutoksia ja osoittamaan muutosten noudattamisen sekä arvioimaan riskejään. Taksonomia-asetus on jo voimassa, mutta sitä kehitetään edelleen tulevina vuosina niin, että se tulee jatkossa koskemaan yhä laajempaa joukkoa taloudellisia toimijoita. EU:n taksonomia on vankka ja tieteeseen perustuva työkalu yrityksille ja sijoittajille. Se tarjoaa kriteerit, joiden avulla voidaan arvioida, mikä taloudellinen toiminta vaikuttaa merkittävästi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin. Kriteerit tarjoavat myös yhteisen kielen, jonka avulla yritykset ja sijoittajat voivat kommunikoida uskottavasti vihreästä toiminnasta ja auttaa siirtymään vähähiiliseen talouteen.

Moni pitkään kestävään kehitykseen satsannut UN Global Compact -jäsenyritys hyötyy EU:n taksonomialuokituksesta, jonka avulla yritykset pystyvät todentamaan toimintansa hyvän tason rahoittajille ja sitä kautta saamaan paremmin rahoitusta.

Pörssilistattujen suuryritysten pitää raportoida asetuksen vaatimusten mukaisesti toimintojensa taloudellisia lukuja, kuten liikevaihtoa, pääomakustannuksia ja käyttökustannuksia, ensimmäisen kerran vuoden 2022 loppuun mennessä. Taksonomia-asetus astui voimaan 12. heinäkuuta 2020. EU:n taksonomia-asetusta ja EU:n kestävän rahoituksen strategiaa vahvistettiin julkaisemalla kestävän kehityksen rahoituspaketti 21. huhtikuuta 2021.

EU:n ympäristöpolitiikan painopisteenä on digiavusteinen siirtymä kohti vihreää taloutta. Yritykset valmistautuvat nyt taksonomia-asetuksen asettamien vaatimusten noudattamiseen, mutta mittavan luokittelujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja tietojen raportointiin on toistaiseksi ollut vain vähän apua saatavilla. EU:n komissio on luonut monitahoisen järjestelmän, jonka vaatimusten syövereihin yritysten on helppo eksyä ilman perehtynyttä asiantuntija-apua ja järjestelmällistä työskentelymallia. Yritysten on täytettävä vaatimukset asteittain vuoden 2022 alusta lähtien, ja on kannattavaa alusta lähtien hyödyntää digitalisoinnin tarjoama tehokkuus.

Sanna Perkiö
perustaja ja kehitysjohtaja
Ecobio Oy