Julkaistu 06.04.2022

Jaa

Vieraskynä

Accenture: Puheista teoksi – miten muotoiluajattelu tuo vastuullisuuden organisaatioiden arkeen?

Yritykset vastuullisuustyön äärellä

Vastuullisuus tulisi olla kaikkien yritysten tekemisen ytimessä. Tällä hetkellä yritykset ympäri maailman määrittelevätkin vastuullisuusstrategioitaan uudelleen ja tekevät isojakin muutoshankkeita, jotta ne saavat varmistettua, että heidän toimintansa tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä. 

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore raportti piirtää ilmastonmuutoksen tulevaisuudesta entistä synkemmän kuvan. Tutkimukset osoittavat, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat aiempia arvioita kauaskantoisempia, kokonaisvaltaisempia sekä osin jo peruuttamattomia. Kaikkien toimialojen onkin viimeistään nyt hyväksyttävä, ettei ole olemassa ”turvasatamaa” ilmastonmuutokselta, ja konkreettisia toimia vaaditaan heti.

Vastuullisuusmatkassa mukana

Olemme päässeet tukemaan kymmenien yritysten vastuullisuusmatkaa Pohjoismaissa osana SDG Ambition Accelerator -koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmassa YK:n Global Compactin jäsenyritykset paneutuvat toiminnalleen keskeisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG) ja rakentavat niistä kunnianhimoista vastuullisuusnäkökulmaa strategiaansa ja päivittäiseen toimintaansa. Yritysten rooli ilmastonmuutoksen rajoittamisessa 1,5 asteeseen on olennainen, ja tämä onkin selkeästi yksi keskeisimmistä haasteista, joita osallistujayritykset tällä hetkellä pyrkivät ratkaisemaan. Ohjelmassa on nähty erinomaisia esimerkkejä myös yritysten toimista sukupuolten tasa-arvon edistämiseen sekä tuotantoprosessien muokkauksesta kiertotalouden mukaisiksi.  

Koulutusohjelmassa on tarkka rakenne, joka siirtyy kuuden kuukauden aikana kunnianhimoisesta visioinnista ja tavoitteidenasetannasta vastuullisuusmittareiden, kehitystoimenpiteiden ja jopa teknologiavaatimusten määrittelyyn. Keskeisessä osassa ohjelmaa on ajatusten vaihto muiden saman alan yritysten kanssa, mikä auttaa käytännön haasteiden ratkaisemissa. Ohjelma hyödyntää viitteellisesti muotoiluajattelua esim. virtuaalisilla työpajoilla, joissa on tiukat aikarajat ajatus- ja määrittelytyöhön sekä palautteen hakemiseen muilta yrityksiltä.

Muotoiluajattelua vastuullisuustyöhön

Muotoiluajattelu on prosessi luovaan ongelmanratkaisuun, jonka ytimessä on ihmiskeskeisyys. Se on rohkaissut organisaatioita keskittymään ihmisiin, joille tuotteita ja palveluita tarjotaan. Tämä on johtanut parempiin tuotteisiin, palveluihin ja sisäisiin prosesseihin, jotka ratkaisevat käyttäjien ongelmia. Kun yritys luo uusia ratkaisuja liiketoiminnan tarpeeseen, ensimmäisenä kysymyksenä on viime vuosikymmenet ollut, mikä ihmisen tarve sen takana on?

Mutta onko vastuullista keskittyä vain ihmisen tarpeisiin? Jos keskitymme vain käyttäjiemme tarpeisiin, suljemme pois kaiken muun, johon luomamme tuotteet, palvelut tai prosessit vaikuttavat. On siis tärkeää, että ihmiset ja planeetta ovat tasa-arvoisessa asemassa; myös muotoiluajattelussa on huomioitava laajempi ekosysteemi ja ihmiset sen osana. Suunnittelun keskiössä tulisi olla laajennettu, kokonaiskuvaan nojaava näkökulma, joka mahdollistaa kestävämmän elämäntavan.

Muotoilun ytimessä oleva ajattelu tulisi korjata itsekeskeisyydestä, jossa ihminen ja hänen tarpeensa on keskipisteessä, kokonaisvaltaisempaan elämäkeskeiseen ajatteluun. Näin muotoillaan tuotteita ja palveluita ottaen huomioon myös luonnon järjestelmät, sisältäen tasa-arvoisesti ihmiset, luonnonvarat, eläimet ja kasvit.

Vastuullisuus osaksi kaikkea toimintaa

Edelläkävijäyrityksissä vastuullisuus on keskeinen osa kaikkea toimintaa eikä erillinen osa, jota tekevät ainoastaan ’vastuullisuushenkilöt’.  Selvityksemme mukaan organisaatioiden johto yleisesti pitää vastuullisuussuoriutumistaan merkittävämpinä kuin työntekijät tai muut sidosryhmät. 

Loppujen lopuksi organisaation vastuullisuus näkyy ihmisten päivittäisessä tekemisessä, ja johtajien tulisikin pohtia, miten he voivat varmistaa, että vastuullisuuslupaukset eivät jää vain puheen tasolle. Työntekijät onkin tärkeä saada mukaan sekä vastuullisuusstrategioiden määrittelyyn että niiden toteutukseen. Sidosryhmien, mukaan lukien ympäristön, huomioiminen taasen on yksi vastuullisten organisaatioiden määrittelevistä tekijöistä – ja tätä tulisi pyrkiä vahvistamaan kaikissa toimintatavoissa.

Muotoiluajattelun käytäntöjä hyödyntämällä voidaan saada työntekijät ja muut sidosryhmät paremmin mukaan tuottamaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja vastuullisuusongelmiin. Täten varmistetaan myös, että vastuullisuus muuttuu vähitellen kiinteäksi ja luonnolliseksi osaksi päivittäistä tekemistä. 


Susanna Fräki
Kestävän muotoilun asiantuntija
  
Annu Haaranen
Organisaatioiden kehittämisen ja kestävän muutoksen asiantuntija, Accenture Suomi Yritysvastuupäällikkö