Julkaistu 08.12.2022

Jaa

Asiantuntijoilta

Sophia Lawson Hellu: Ihmisoikeudet eivät voi enää odottaa

YK:n ihmisoikeuksien päivänä 10.12. juhlistamme niitä oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa kaikille maailman ihmisille. Toisaalta päivä muistuttaa meitä myös vastuusta ja siitä työstä, jota myös suomalaisyritysten on vielä tehtävä.

On tärkeä muistaa, etteivät ihmisoikeudet ole niinkään arvoja. Kyse on perustavanlaatuisista oikeuksista, joiden suojelemiseen ja edistämiseen valtiot ovat kansainvälisissä sopimuksissaan sitoutuneet, ja jotka toteutuessaan takaavat jokaiselle ihmiselle ihmisarvoisen elämän. Siksi niiden eteen on toimittava joka päivä. Yritysten ihmisoikeusvastuun momentum on nyt, kuten myös yritysten ihmisoikeustyötä kansainvälisesti arvioivan World Benchmarking Alliancen marraskuussa julkaisema raportti osoittaa.

YK:n ohjaavia periaatteita toimeenpantava käytännössä

Yritysten ihmisoikeusvastuun raameina pidetään vuonna 2011 hyväksyttyjä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita (UNGP). Periaatteiden ensimmäinen pilari peräänkuuluttaa valtioiden ensisijaista vastuuta suojella ihmisoikeuksia. Sen lisäksi julkisen vallan tulee esimerkiksi lainsäädännön keinoin ennaltaehkäistä ja estää muita toimijoita, kuten yrityksiä, loukkaamasta ihmisoikeuksia. Yrityksiltä YK:n periaatteet odottavat ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ohjaavat lieventämään mahdollisia ihmisoikeusriskejä liiketoiminnassaan. 

Kuluneen yhdentoista vuoden aikana kehitystä eteenpäin on tapahtunut, ja yhä useampi yritys on entistä tietoisempi vastuustaan ihmisoikeuksiin liittyen. Muutokset ovat kuitenkin olleet hitaita, ja konkreettisiin toimenpiteisiin on vielä matkaa. Ohjaavien periaatteiden olemassaolo ei vielä itsessään tee yrityksistä vastuullisempia, ellei periaatteita pyritä myös aktiivisesti jalkauttamaan arvoketjuissa sekä ns. matalan riskin maissa että niiden ulkopuolella. Tämä on noussut esiin myös viimepäivien aikana, kun EU-maiden ministerit pääsivät viime viikolla sopuun uudesta EU:n yritysvastuudirektiivistä, joka tulee sitomaan ihmisoikeusvaikutusten huomioimisen koko arvoketjussa myös Suomessa toimivien yritysten vastuullisuustyön ytimeen. 

Jotta yritykset voivat toimia vastuullisemmin ja kunnioittaa ihmisoikeuksia toiminnassaan, on niiden tunnistettava sekä välilliset että ne tosiasialliset riskit, joita ne aiheuttavat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien hyvinvoinnille ja oikeuksiin pääsyyn. Riskien ennaltaehkäisyn ja lieventämisen ohella huomiota tulee kiinnittää myös niihin korjaaviin toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat ihmisoikeusloukkausten uhreille suojelua ja tehokkaita hyvityskeinoja. Puhutaan siis ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteesta. Myös kansalliseen lainsäädäntöön kirjatun huolellisuusvelvoiteperiaatteen toimeenpanon tulee olla keskeinen osa jokaisen yrityksen vastuullisuustyötä koostaan tai toimialastaan riippumatta. On aika kuroa kiinni sitoumusten ja järjestelmällisen ihmisoikeustyön välinen kuilu.


Käytännönläheinen koulutus vie eteenpäin ihmisoikeustyössä

Jotta yhä useammalla suomalaisyrityksellä olisi tarvittavat työkalut viedä ihmisoikeustyö sitoutumisesta käytäntöön, UN Global Compact käynnistää tammikuussa 2023 puoli vuotta kestävän Business & Human Rights -koulutusohjelman. Shiftin kanssa kehitetyssä koulutuksessa lähdetään liikkeelle YK:n ohjaavista periaatteista, sillä juuri ne nostavat ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteen vastuullisuuden ytimeen niin yrityksen omassa liiketoiminnassa kuin myös vakiintuneissa liikekumppanuuksissa.

Koulutusohjelma muodostuu kuudesta vaiheesta, joissa yritykset syventyvät huolellisuusvelvoiteprosessiin kansainvälisissä koulutustilaisuuksissa, Suomen paikallisverkoston vertaisoppimistyöpajoissa ja itsenäisesti opiskellen. 

  1. vaihe: YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UNGP)
  2. vaihe: Ihmisoikeusvaikutusten arviointi arvoketjuissa
  3. vaihe: Keskeisimpien ihmisoikeusvaikutusten priorisointi
  4. vaihe: Toimenpidesuunnitelma ja seuranta
  5. vaihe: Sidosryhmät ja vaikutuksista viestiminen
  6. vaihe: Valitusmekanismit ja korjaavat toimenpiteet

Business & Human Rights -koulutusohjelmaan voivat hakea UN Global Compact Suomen jäsenet. Ilmoittautuminen ohjelmaan päättyy perjantaina 16.12.2022.

Sophia Lawson Hellu
sosiaalisen vastuun asiantuntija
UN Global Compact Suomi