Suoraan sisältöön

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Mikä on Global Compact?

Global Compact on Yhdistyneiden Kansakuntien yrityksille vuonna 2000 laatima vastuullisuusaloite. Se on maailman suurin yritysvastuualoite ja globaali yritysten vastuullisuustyön sateenvarjo, jonka periaatteet ovat sopusoinnussa seuraavien yleismaailmallisten periaatteiden kanssa:
-    YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen sopimus
-    ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskeva julistus
-    YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus
-    YK:n korruption vastainen sopimus
Global Compact -aloitteeseen sitoutuneet yritykset sitoutuvat kunnioittamaan liiketoiminnassaan kohdemaasta riippumatta ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristön ja lahjonnanehkäisyyn liittyviä kymmentä periaatteita sekä kehittämään liiketoiminnan vastuullisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.
Global Compact toimii 173 maassa ja mukana on yli 13 000 yritystä ja yhteisöä. Tänä vuonna Global Compact viettää 20-vuotisjuhlavuottaan #unitingbusiness

Suomeen perustettiin kesällä 2019 oma verkosto, Global Compact Network Finland, edistämään suomalaisten yritysten vastuullisuustyötä YK:n periaatteiden mukaisesti. Verkostossa on mukana yli 90 yritystä eri toimialoilta, jotka tekevät kestävän  kehityksen avulla menestyvää liiketoimintaa. Making global goals local business!

https://globalcompact.fi
https://unglobalcompact.org

Global Compact Network Finlandin tarkoitus

Global Compact Network Finland edistää ja kehittää yritysten ja muiden yhteisöjen toiminnan ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen muun muassa YK:n Global Compact -periaatteita ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Verkosto vahvistaa yhteiskunta- ja yritysvastuuseen liittyvää osaamista sekä yhteistyötä ja vuorovaikutusta yritysten ja näiden sidosryhmien kesken.

Global Compact Network Finland toimii YK:n yritysvastuualoitteen paikallisverkostona Suomessa ja järjestää Suomessa tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on Global Compact aloitteen tunnetuksi tekeminen ja vastuullisen liiketoiminnan edistäminen Suomessa. Verkosto toimii Suomessa Global Compact- yhteistyöhön liittyvänä kontaktina ja toimii Suomen edustajana kansainvälisessä Global Compact -yhteistyössä.

Yhdistys tukee ja auttaa yrityksiä vastuullisuustyössä tarjoamalla tietoa sekä mahdollisuuksia verkottumiseen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen liittyen YK:n Global Compactin periaatteisiin ja kestävään kehitykseen. Verkosto edistää yritysvastuun kehittymistä Suomessa ja vie suomalaista osaamista maailmalle.

Toimintaympäristö 2020

Vastuullisuuden edistäminen yritysten keskuudessa on vahvassa kasvussa. Siitä on tulossa yritystoiminnan perusedellytys. Jotta yritys menestyy tulevaisuudessa, sen liiketoiminnan on oltava kannattavaa, vastuullista ja kestävää. Yritysten sidosryhmät, kuten sijoittajat, kuluttajat ja potentiaaliset työntekijät vaativat yrityksiltä entistä enemmän vastuullisuustekoja. Tämä tarkoittaa oikeita tekoja ja niistä raportointia ja viestimistä. Ei ole olemassa toimialaa, johon vastuullisuusvaatimukset eivät kohdistuisi.

Vastuullisuuden vaatimukset kasvavat laajemminkin yhteiskunnassamme ja yrityksiltä odotetaan ratkaisuja ja vastuunkantoa globaaleihin ongelmiin. Suomalaisilla yrityksillä on osaamista, innovaatioita, teknologiaa, sekä eettistä arvopohjaa osallistua näiden ongelmien ratkaisemiseen. Aito vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä tuo yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kustannussäästöjä.

Suomalaiset yritykset ovat maailman kärkeä monilla vastuullisuuden osa-alueilla. Lainsäädäntömme luo vastuullisuudelle moniin muihin verrattuna korkeamman tason. Lisäksi monissa yrityksissä edistetään vastuullisuustavoitteita kunnianhimoisesti omaa itsesääntelyä kehittämällä. Suomessa ja EU:ssa on yhteiskunnallista painetta regulaation lisäämiseksi. Sekä EU:ssa että Suomessa selvitetään yritysvastuulain tarvetta.

Monissa yrityksissä haetaan vaikuttavaa ja konkreettista tukea vastuullisuustyöhön. Keskeisenä vastuullisuuden tiekarttana toimivat YK:n Global Compact yritysvastuualoitteen kymmenen periaatetta sekä YK:ssa 2015 hyväksytyt kestävän kehityksen tavoitteet. Ne muodostavat globaalin vastuullisuuden viitekehyksen, jonka periaatteet ja tavoitteet tunnetaan kaikkialla maailmassa.

Toiminnan painopisteet 2020

Global Compact Network Finland perustettiin kesällä 2019 ja sen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi käynnistyi vuoden 2020 alussa, kun pääsihteeri aloitti työnsä.

1. Tavoitteena on luoda verkostolle vahva taloudellinen pohja. Toimintavuoden aikana verkoston taloutta ja toimintaa vahvistetaan sekä lisätään Global Compact yritysvastuualoitteeseen sitoutuneiden suomalaisten yritysten kykyä hyödyntää aloitetta.

2. Lisätään Global Compact - aloitteen tunnettuutta ja kiinnostavuutta suomalaisten yritysten sekä muiden sidosryhmien keskuudessa. Verkoston kasvattaminen ja sitä kautta vastuullisuustyön vahvistuminen suomalaisissa yrityksissä on tärkeää. Verkoston toimintaa kehitetään yritysten tarpeista ja tavoitteena on järjestää työpajoja ja keskustelutilaisuuksia suomalaisten jäsenyritysten tarpeisiin vastuullisuustyön tueksi.

3. Verkosto on keskeinen toimija ja äänitorvi yritysvastuun puolestapuhujana Suomessa ja tärkein Global Compactin Kymmenen Periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjä sekä yhteistyökumppani Suomessa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet

 • nykytilanteen kartoitus selvittämällä nykyisten jäsenyritysten odotukset ja tarpeet verkoston toiminnalle
 • verkoston toiminnan käynnistäminen ja vahvistaminen
 • YK:n Global Compactin vastuullisuustyökalujen tuominen lähemmäksi ja konkreettisemmaksi jäsenyrityksille
 • vastuullisuuteen liittyvän tiedon ja parhaiden käytäntöjen levittäminen yritysten keskuudessa
 • vuosikokous järjestetään etäkokouksena huhtikuussa 2020
 • starttitapahtuman järjestäminen syksyllä 2020
 • vuoden aikana verkosto järjestää 3-4 keskustelutilaisuutta ja Round Table - kokoontumista erilaisia vastuullisuusteemoja käsitellen: teemat vaihtelevat yritysten toiveiden mukaan.
 • Työpajoja ja ’workshoppeja ’ yritysten vastuullisuustyön tueksi

Verkostoitumistavoitteet Suomessa ja maailmalla

 • verkoston kasvattaminen ja yritysten välisen vastuullisuusyhteistyön vahvistaminen Suomessa
 • yhteistyön rakentaminen ministeriöiden, valtioneuvoston, eduskunnan, elinkeinoelämän organisaatioiden sekä muiden vastuullisuustyötä tekevien organisaatioiden kanssa.
 • yhteistyön rakentaminen Kestävän Kehityksen Toimikunnan sekä Business Finlandin kanssa
 • verkosto tarjoaa yrityksille ja sidosryhmille proaktiivisen välineen osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä toimii asiantuntijana yritysten vastuullisuuteen liittyvissä asioissa.
 • yhteisten tilaisuuksien järjestäminen viranomaisten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa
 • yhteistyön vahvistaminen muiden pohjoismaisten sekä globaalien Global Compact paikallisverkostojen kanssa.
 • yhteistyön vahvistaminen Global Compact Officen (New York) kanssa
 • osallistuminen Pohjoismaisen verkoston tilaisuuksiin
 • osallistuminen YK:n Global Compact tilaisuuksiin yhdessä suomalaisten yritysten kanssa

Viestinnälliset tavoitteet

 • -Global Compact Officen ajankohtaisen tiedon välittäminen yrityksille jäsenkirjeissä ja sosiaalisessa mediassa sekä verkoston omilla kotisivuilla https://globalcompact.fi
 • aktiivinen keskustelu sosiaalisessa mediassa, kuten twitterissä ja linkedinissä, joissa verkostolla on oma profiili ( globalcompactFi )
 • verkoston jäsenille lähetetään jäsenkirje 10 kertaa vuodessa
 • toimia linkkinä ja tiedonvälittäjänä Global Compact Officen viestinnän  https://unglobalcompact.org  ja yritysten välillä
 • Global Compact Network Finlandin tunnettuuden lisääminen asiantuntijakirjoitusten, haastattelujen ja blogien avulla
 • toimia keskeisimpänä viestijänä yritysten keskuudessa, kun edistetään YK:n Global Compactin Kymmentä Periaatetta (ihmisoikeudet, työ, ympäristö, korruption vastaisuus) ja kestävän kehityksen tavoitteita Suomessa.
 • Global Compact 20-juhlavuodesta ja sen teemoista viestiminen
 • osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja kestävän kasvun asiantuntijana

Taloudelliset tavoitteet

 • Vuosi 2020 on verkostolle ja verkoston taloudelle vahvistumisen ja kasvun vuosi. Jäsenmäärä kasvaa 120 + yritykseen.
 • Global Compact -aloitteeseen sitoutuneiden yritysten määrän kasvaessa, Global Compact Officen kautta verkostolle maksetaan 130 000 euroa vuodessa. Yritysten paikallismaksuja ei kerätä vielä vuonna 2020 johtuen koronakriisin aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuudesta. Paikallismaksuja aletaan laskuttaa vuonna 2021.
 • Yhteensä verkosto saa maksujen kautta tuloja toimintavuonna 130 000 euroa.  Toimintavuonna verkoston perustamisesta ja kehittämisestä kertyy yhteensä kuluja 160 000 euroa. Toiminnan kehittämistä rahoitetaan toimintavuonna myös aiemmilta vuosilta kertyneillä varoilla.
 • Global Compact Network Finlandin talouden vahvistumisen myötä kehitetään verkoston omaa toimintaa aktiiviseksi ja tukemaan jäsenyritysten vastuullisuustyötä.
 • Global Compact Network Finland jäsenmaksut 2020 löytyvät erillisenä liitteenä
 • Verkoston talousarvio 2020 löytyy erillisenä liitteenä.

Hallinto

Global Compact Network Finland perustettiin kesällä 2019. Se on rekisteröity yhdistys, joka edistää YK:n Global Compact yritysvastuualoitetta Suomessa yhteistyössä Global Compact Officen ja suomalaisten yritysten kanssa
Verkoston ylin päättävä elin on aloitteeseen sitoutuneista yrityksistä koostuva vuosikokous, joka kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa. Verkoston hallitus vastaa GCNF:n toiminnasta ja taloudesta sekä vuosikokouksen päätösten toimeenpanosta. Pääsihteerin tehtävä on vastata hallituksen alaisena verkoston käytännön toiminnan järjestämisestä ja taloudesta. Verkoston pääsihteerinä aloitti 1.1.2020 Lenita Toivakka.

Global Compact Network Finland toimii Suomessa Keskuskauppakamarin yhteydessä Helsingissä. Keskuskauppakamari tarjoaa pääsihteerille toimipisteen ja vastaa Global Compact Network Finland ry:n pääsihteerin työnantajana työsuhteeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä tarjoaa toiminnan käynnistämisen kannalta välttämätöntä hallinto- talous- ja viestintäapua.